ส่งประเมินผลงาน วงรอบ 2-2563

วิธีการส่งข้อมูลเพื่อประเมินผลงาน

1. อัพโหลดไฟล์ขั้น google drive

2. เปิดสิทธิ์ไฟล์ที่อัพโโหลด

3. ส่งข้อมูลโดย Copy URL ลงแบบฟอร์ม

4. กดส่ง ข้อมูล


อัพโหลดไฟล์ขั้น google drive

เปิดสิทธิ์ไฟล์ที่อัพโโหลด