ทีมงานเทคโนฯ

นายพิภพ ดีแพ

หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

pipop@bcnnv.ac.th

นายพุทธรักษ์ มุลเมือง

ผู้ดูแลระบบเครือข่าย

phutta@bcnnv.ac.th

น.ส. นพวรรณ อาษา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

noppawan@bcnnv.ac.th

นายนัฐวุฒิ สังประเสริฐ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

nattawut@bcnnv.ac.th