โครงสร้างการบริหารงานวิทยาลัย
ดร.มัณฑนา   เหมชะญาติ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
E-mail : monthana@bcnnv.ac.th

ดร.พีระนันทิ์จีระยิ่งมงคล
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ
E-mail : peranan@bcnnv.ac.th


ดร.เบญจมาศ   ศิริกมลเสถียร
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัย
E-mail : benjamas@bcnnv.ac.thดร.สุรี   ขันธรักษวงศ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ
E-mail : suree@bcnnv.ac.th
ดร.สุนันทา   ทองพัฒน์
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการวิชาการ
E-mail : sunanta.t@bcnnv.ac.th


ดร.สุชีวา   วิชัยกุล
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนิสิต
E-mail : susheewa@bcnnv.ac.th