โครงสร้างการบริหารงานวิทยาลัย
ดร.มัณฑนา   เหมชะญาติ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

ดร.พีระนันทิ์จีระยิ่งมงคล
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ


ดร.เบญจมาศ   ศิริกมลเสถียร
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยดร.สุรี   ขันธรักษวงศ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ
ดร.สุนันทา   ทองพัฒน์
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการวิชาการ


ดร.สุชีวา   วิชัยกุล
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนิสิต