โครงสร้างการบริหารงานวิทยาลัย
ดร.มัณฑนา   เหมชะญาติ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
E-mail : [email protected]

[email protected]คล
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ
E-mail : [email protected]


ดร.เบญจมาศ   ศิริกมลเสถียร
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัย
E-mail : [email protected]ดร.สุรี   ขันธรักษวงศ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ
E-mail : [email protected]
ดร.สุนันทา   ทองพัฒน์
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการวิชาการ
E-mail : [email protected]


ดร.สุชีวา   วิชัยกุล
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนิสิต
E-mail : [email protected]