โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการจัดการระบบสารสนเทศของวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2558

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เห็นความสำคัญการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการจัดการระบบสารสนเทศของวิทยาลัย อันจะนำไปสู่กระบวนการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยฯ ให้สามารถนำความรู้ และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรม ไปใช้ในการจัดการระบบสารสนเทศในงานที่ตนเองรับผิดชอบได้อย่างถูกต้องเป็นปัจจุบัน ครบถ้วน ครอบคลุมต่อการปฏิบัติงานการวางแผนและการตัดสินใจ ซึ่งจะส่งผลให้การบริหารงานของวิทยาลัย มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของวิทยาลัยให้มีความรู้ และทักษะในการจัดการระบบสารสนเทศในงานที่ตนเองรับผิดชอบ
 • เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศของวิทยาลัยให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน และครบถ้วน
กลุ่มเป้าหมาย
 • อาจารย์ จำนวน 37 คน
 • บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 20 คน
 • วิทยากร จำนวน 12 คน
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
 • ร้อยละ 80 ของบุคลากรมีการบันทึกฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศ ในงานที่ตนเองรับผิดชอบได้โดยข้อมูลมีความสมบูรณ์ถูกต้อง
 • ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจหลังจากฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการจัดการระบบสารสนเทศของผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
การประเมินผล
 • ประเมินความสามารถในการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศของบุคลากรจากความสมบูรณ์ ถูกต้อง ของระบบสารสนเทศ โดยพิจารณาจากข้อมูลและรายงาน ของฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ
 • ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 • ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ มีความถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 • งานระบบสารสนเทศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ พัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพทางการศึกษา