กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การพัฒนาทักษะการจัดการระบบสารสนเทศของวิทยาลัย”
ระหว่างวันที่ 11 – 13 มกราคม 2558
ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ อาคารเรียน 2 ห้อง 202 และ ชั้น 5

http://iserl.buu.ac.th/?page_id=779

วิทยากร อ.นวลศรี เด่นวัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สถานที่ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
วันที่ : 11-13 มกราคม 2558 เวลา 09.00 น. - 16.30 น.
WiFi : BCNNV หรือ BCNNV-WiFi 
username : buu
password : buu1234

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ระบบสารสนเทศ สบช. โดย ม.บูรพา (มีลิงค์จากหน้าเว็บวิทยาลัย bcnnv.ac.th)

วันอาทิตย์ ที่ 11 มกราคม 2558

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 09.15 น. ผู้อำนวยการวิทยาลัยกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน
09.15 - 12.00 น. บรรยายระบบสารสนเทศสำหรับสถาบันอุดมศึกษากรณีศึกษาสถาบันพระบรมราชชนก
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น. อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
14.45 - 16.30 น. แบ่งกลุ่มฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
วันจันทร์ ที่ 12 มกราคม 2558

09.00 - 10.30 น. แบ่งกลุ่มฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ (ต่อ)
10.45 - 12.00 น. แบ่งกลุ่มฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ (ต่อ)
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น. แบ่งกลุ่มฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ (ต่อ)
14.45 - 16.30 น. สาธิตระบบสารสนเทศสำหรับสถาบันอุดมศึกษา
และการประกันคุณภาพการศึกษา (PIEiS)

วันอังคาร ที่ 13 มกราคม 2558

09.00 - 10.30 น. แบ่งกลุ่มฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ (ต่อ)
10.45 - 12.00 น. สาธิตระบบสารสนเทศสำหรับสถาบันอุดมศึกษา
และการประกันคุณภาพการศึกษา (PIEiS) 
โดยนายมาโนชญ์ ใจกว้าง และทีมงานมหาวิทยาลัยบูรพา
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

แบบลงทะเบียนเข้าใช้ระบบสารสนเทศสถาบันพระบรมราชชนนก