โครงสร้างงานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
นายพิภพ  ดีแพ
วิทยาจารย์ปฏิบัติการ
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
[email protected]
น.ส. นพวรรณ อาษา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
[email protected]
นายพุทธรักษ์ มุลเมือง
ผู้ดูแลระบบเครือข่าย
[email protected]