โครงสร้างงานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์

นายพิภพ  ดีแพ
วิทยาจารย์ปฏิบัติการ
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
น.ส. นพวรรณ อาษา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายพุทธรักษ์ มุลเมือง
ผู้ดูแลระบบเครือข่าย